Reglement van de Mars


Afdeling 1: Onze overtuigingen

 1. Missie : De Mars voor het Leven zet zich in voor onvoorwaardelijk respect voor het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Wij roepen op tot het aannemen van steunmaatregelen voor mensen wier leven wordt bedreigd door ontbering en lijden, om zo de cultuur te herstellen waarin het leven wordt gerespecteerd en inbreuken op het recht op leven ondenkbaar zijn. We verzetten ons tegen alle teksten en besluiten die ten onrechte beweren dat het direct en opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen een oplossing kan zijn, of die hier een (grondwettelijk) recht van willen maken, aangezien het recht op leven het eerste grondrecht is en aan elk menselijk wezen toebehoort.
   
 2. Betrokkenheid en bewustzijnWe erkennen het belang van persoonlijke betrokkenheid en de mobilisatie van het maatschappelijk middenveld om het recht van ieder mens op leven te garanderen. Het is onze missie om de samenleving bewust te maken van de ernst van elke schending van dit fundamentele recht.
   
 3. Recht op informatie : Elke vrouw heeft recht op volledige informatie over alternatieven voor abortus en over de mogelijke lichamelijke en psychische gevolgen ervan. Dit recht op correcte en objectieve informatie moet gegarandeerd worden door de overheid, de media en iedereen die een vrouw in nood begeleidt.
   
 4. Mededogen en steun: We zetten ons in om vrouwen die een abortus hebben ondergaan te steunen en een nieuw perspectief te bieden, door ons te distantiëren van elke manier van oordelen, veroordelen of stigmatiseren.
   
 5. Onderscheid in medische handelingen: We maken een duidelijk onderscheid tussen abortus, die tot doel heeft het leven van een ongeboren kind te beëindigen, en medische handelingen die tot doel hebben het leven van de moeder te redden, zelfs als de op zich niet nagestreefde dood van het kind een onvermijdelijk gevolg daarvan is (leer van het dubbele effect).
   
 6. Verzet tegen euthanasie: Wij verwerpen alle vormen van euthanasie, gedefinieerd als elke handeling of nalatigheid (uit haar aard of met de intentie) bedoeld om de dood van een menselijk wezen na de geboorte te bewerkstelligen dienend tot het beëindigen van mentale of fysieke pijn ; we verzetten ons ook tegen elke vorm van therapeutische hardnekkigheid  en pleiten voor de ontwikkeling van palliatieve zorg als een waarlijk humaan alternatief.
   
 7. Verzet tegen alle vormen van draagmoederschap: Draagmoederschap, in al zijn vormen, commercieel of zogenaamd "altruïstisch", is in strijd met de waardigheid van de betrokken vrouwen en kinderen. In essentie is het de commodificatie van het lichaam van een vrouw, de commercialisering van een kind en het voorbestemd in de steek laten van het kind door de vrouw die het droeg en voedde. Draagmoederschap is een vorm van uitbuiting die niet gelegaliseerd maar expliciet verboden moet worden.

Afdeling 2: Principes van inclusie en geweldloosheid  

 1. Pluralisme en inclusiviteit: De Mars voor het Leven is een pluralistische beweging die openstaat voor iedereen, ongeacht religieuze of filosofische overtuiging, nationaliteit of etnische afkomst, om samen het respect voor het Leven en de Menselijke Waardigheid te verdedigen.
   
 2. Politieke neutraliteit : De Mars voor het Leven is een burgerinitiatief, onafhankelijk van elke politieke partij.
   
 3. Pacifisme: De Mars is een vreedzame demonstratie. Elke vorm van geweld, inclusief verbaal geweld, is onaanvaardbaar. Deelnemers zullen een waardige en vreedzame houding aannemen ten opzichte van eventuele tegendemonstranten, ongeacht de houding van deze laatsten ten opzichte van de mars en haar deelnemers, om zo ieders vrijheid van meningsuiting te respecteren.

Afdeling 3: Officiële- en mediacommunicatie

 1. Mediacommunicatie : Alleen officieel goedgekeurde verklaringen kunnen worden beschouwd als de mening van de Organisatie.

Afdeling 4: Verbintenis en verantwoordelijkheid van deelnemers

 1. Respect voor de autoriteiten: De deelnemers verbinden zich ertoe de instructies van de lokale autoriteiten en politie te respecteren. Elke niet-naleving van de ordehandhavers zal leiden tot uitsluiting van de Mars.
   
 2. Symbolen en vertegenwoordiging van andere overtuigingen en affiliaties van deelnemers: Zodoende de waardigheid, het respectvolle karakter en de neutraliteit van de Mars te garanderen, zijn alleen de symbolen, spandoeken, vlaggen (met uitzondering van nationale, regionale en provinciale vlaggen) en affiches die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de Voorzitter of zijn afgevaardigde toegestaan. Het uitdelen van folders door of ten voordele van elke andere vereniging of elk ander initiatief is onderworpen aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Voorzitter of zijn afgevaardigde. Alle fatsoenlijke en wettelijke kledij is toegestaan.
   
 3. Verplichting om het Charter te respecteren: Elke deelnemer verbindt zich ertoe om dit charter te respecteren. Elke persoon die het Charter niet respecteert, kan door de Voorzitter of zijn afgevaardigde worden uitgesloten van de Mars en kan permanent worden uitgesloten van elk evenement van CLARA Life bij besluit van haar raad van bestuur, in overeenstemming met de statuten.