Het Charter


1. De Mars voor het Leven heeft als doel respect voor het menselijk leven te bevorderen, van de conceptie tot de natuurlijke dood.

De deelnemers vragen de bevoegde autoriteiten om beleid in te voeren teneinde mensen te helpen wiens leven in twijfel wordt getrokken door de moeilijkheden en het lijden dat ze kennen of kunnen ervaren, en de afschaffing of wijziging van alle wetten en rechterlijke beslissingen die in strijd zijn met de volledige eerbiediging van het menselijk leven.

2. De deelnemers zijn zich bewust van het belang van een persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid om ieder mens het respect van zijn recht op leven te garanderen.

Ze willen het maatschappelijk middenveld uitdagen en hen bewust maken van de ernst van elke directe of indirecte schending van dit recht.

3. Deelnemers zijn sterk gekant tegen alle praktijken die het menselijk leven schaden, zoals abortus, draagmoederschap en euthanasie,

in de vorm van verkapte toepassingen van de doodstraf op onschuldige mensen die als potentieel gevaarlijk, schadelijk of nutteloos voor de samenleving worden beschouwd, bijvoorbeeld als middel om misdaad te bestrijden of te voorkomen, als middel voor economische ontwikkeling, of in de implementatie van demografisch beleid.

4. De deelnemers bevestigen het recht van elke vrouw om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden die haar worden geboden om haar zwangerschap uit te voeren, evenals haar recht op serieuze en objectieve informatie over de gevolgen die een abortus kan hebben voor haar fysieke en psychische gezondheid.

De deelnemers richten zich met deze oproep tot de overheid, de media en tot degenen die werken met deze vrouwen in nood.

5. Met groot respect voor iedereen, distantiëren de deelnemers zich van elke kwetsende houding tegenover vrouwen die een abortus hebben ondergaan.

Deelnemers veroordelen hen niet, maar willen hen juist helpen met een nieuwe start te maken.

6. De deelnemers maken een onderscheid tussen abortus, dat tot doel heeft een mensenleven te beëindigen, en een medische interventie die tot doel heeft het leven van de moeder te redden, maar met de dood van het kind als onvermijdelijke en onbedoelde gevolg.

7. Deelnemers zijn tegen euthanasie, opgevat als een handeling of nalatigheid die op zichzelf of met opzet de dood tot gevolg heeft om alle pijn te verwijderen.

Ze vragen de verdere ontwikkeling van palliatieve zorgen als alternatief voor euthanasie. Ze zijn tegen therapeutische hardnekkigheid.

8. Deelnemers zijn gekant tegen draagmoederschap, strijdig met de waardigheid van de vrouw en het kind.

Ze verzetten zich tegen elke vorm van legalisatie van draagmoederschap, al dan niet commercieel, wat in wezen een verhandeling van het lichaam van de vrouw is, en de geplande verlating van een kind door degene die hem negen maanden heeft gedragen en gevoed.

9. De Mars voor het Leven is pluralistisch: iedereen, ongeacht hun religieuze of filosofische opvattingen, wordt uitgenodigd om het Leven te verdedigen.

Degenen die het leven verdedigen, stappen samen ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, zonder enige discriminatie. De Mars voor het Leven is een burgerinitiatief, onafhankelijk van welke politieke partij dan ook.

10. De Mars voor het Leven is een vreedzame demonstratie.

Geen enkele vorm van geweld, inclusief verbaal, wordt getolereerd.

11. De Mars voor het Leven is een stille mars.

Luidsprekers zijn niet toegestaan. Door stil te wandelen, verenigen deelnemers zich met degenen die voor altijd het recht om te spreken en het recht op leven zijn ontnomen.

12. Banners en plakkaten, evenals nationale, regionale en provinciale vlaggen zijn enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatoren. Bij gebrek hieraan is geen enkel symbool waarvan de grootte groter is dan dat van de handpalm (9 cm) niet toegestaan.

Alle fatsoenlijke en legale kleding is toegestaan. Outfits en symbolen die provocerend, onfatsoenlijk, gewelddadig, kwetsend zijn of die steun voor enig politiek regime aangeven, zijn verboden.

13. De tussenkomst van een spreker moet worden goedgekeurd door de organisatoren, zowel in principe als inhoudelijk.

14. Geen enkel interview of verklaring kan worden beschouwd als een weerspiegeling van de visie of intenties van de organisatoren, tenzij deze uitdrukkelijk door hen is goedgekeurd.

De organisatoren hebben twee officiële woordvoerders aangesteld (één Franstalige en één Nederlandstalige).

15. Bij een tegendemonstratie verbinden de deelnemers zich ertoe een waardige en vreedzame houding aan te nemen tegenover de tegendemonstranten.

La Marche pour la Vie est du ressort de la liberté d’expression garantie à chaque citoyen par notre démocratie et tout acte violent entame cette liberté.

16. Deelnemers aan de Mars voor het Leven verbinden zich ertoe de instructies op te volgen in overeenstemming met de aanwijzingen van de autoriteiten en de lokale politie.

Iedereen die de politie niet respecteert, overtreedt ons handvest en wordt de facto uitgesloten van de Mars.